РУС БЕЛ ENG

УМО учителей филологии (русский язык и литература, белорусский язык и литература)

2023/2024 учебный год

Председатель - Федюк Юлия Анатольевна,

учитель белорусского языка и литературы высшей квалификационной категории


Інфармацыя аб настаўніках беларускай мовы  і літаратуры

дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 34  г. Гродна”

Прозвішча, імя, імя па бацьку

Педага-гічны стаж

Кваліфікацыйная катэгорыя

(дата прысваення/ дата пацвярджэння: год/месяц/дата)

Год апошняга павышэння кваліфікацыі

Тэма па самаадукацыі

Казак Ганна Алегаўна 1 год - 2023  Патрыятычнае выхаванне вучняў праз правядзенне беларускіх народных святаў і абрадаў на ўроках беларускай літаратуры і падчас пазакласнай дзейнасці 

Міхайлоўская Вольга Юр'еўна

3 гады

-

2021 (па класнаму кіраўніцтву)

Фарміраванне ў вучняў сістэмы маральных каштоўнасцей, сацыяльна ўхваленых паводзін праз змест вучэбнага матэрыялу па вучэбным прадмеце "Беларуская літаратура"

Лізневіч Валянціна Іосіфаўна

35 гадоў

вышэйшая

21.03.2007/

29.01.2014

2021

Фарміраванне асобасных кампетэнцый вучняў праз работу з тэкстам на ўроках беларускай мовы 

Фядзюк Юлія Анатольеўна

20 гадоў

вышэйшая

27.05.2019

2022

Дыдактычны матэрыял да вучэбных заняткаў па беларускай мове як сродак выхавання ў вучняў пачуцця патрыятызму і гонару за набытак роднай краіны

Рукша Алена

Васільеўна

39 гадоў

I

11.02.2002

2022

Выкарыстаннем тэхнік візуалізацыі як аднаго са сродкаў рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу ўрока беларускай літаратуры
 

Информация об  учителях русского языка и литературы

государственного учреждения образования “Средняя школа № 34 г. Гродно”

Фамилия, имя, отчество

Педагоги-ческий стаж

Квалификационная  категория (дата присвоения / дата подтверждения: год/месяц/дата)

Год последнего повышения квалификации

Тема по само-образованию

Гранкова Елена Сергеевна 1 год - -

Совершенствование орфографических умений и навыков  как способ активизации познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка

Колоша Лилия Ивановна

    42 года

Высшая

29.05.1998 /

21.05.2014

2022

 Использование заданий творческого характера на уроках русского языка для  формирования лингвистической, коммуникативной и культурологической компетенции учащихся учащихся 

Лизневич Ирина Иосифовна

33 года

высшая

21.03.2007/

25.03.2014

2021

Текстоцентрический подход на уроках русского языка как условие формирования у учащихся гражданственности, патриотизма, уважения к истории родного края, его культуре и традициям
Полукошко Анастасия Борисовна 3 года

вторая

06.01.2022

2021
Использование межпредметных связей на уроках русского языка и литературы как средство активизации познавательной деятельности учащихся
Юранец Татьяна Станиславовна -

-

-
Формирование у учащихся гражданской ответственности и патриотизма через функциональные и содержательные возможности учебных пособий по русской литературе